Informácia o športovom odborníkovi

Informácia o športovom odborníkovi FIT&FUN club s.r.o. V súlade s § 80 odsek 2 a 6 zákona č. 440/2015 o športe. PaedDr.Lucia Ondrušová PhD., Bydlisko a adresa na doručovanie: Rovníková 2,821 02 Bratislava, Štátna príslušnosť: slovenská, Adresa el, pošty: info@fitnfun.eu. Druh športovej činnosti: tréner, inštruktor, Právny titul: Konateľ a spolumajiteľ FIT&FUN club s.r.o., Druh odbornej činnosti v športe, špecializácia plávanie a plavecké športy, Číslo dokladu o odbornej spôsobilosti: diplom 013937 z 20.01.2001, vydal: Univerzita Komenského, Fakulta telesnej výchovy a športu. Kvalifikácia inštruktora Osvedčenie trénera 3.triedy, 06.03.2001, číslo: 00632, Údaj o overení bezúhonnosti: bez zápisu.